Κάμερες ασφαλείας

Κάμερες ασφαλείας dome - Fort security

Νομοθετικό πλαίσιο για κάμερες ασφαλείας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε την Οδηγία 1/2011 σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (κάμερες ασφαλείας) για την προστασία προσώπων και αγαθών, η οποία καταργεί την Οδηγία 1122/2000.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:

 • Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με χρήση ειδικού εντύπου).
  Δείτε πώς μπορείτε να υποβάλλετε γνωστοποίηση.
 • Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται από κάμερες ασφαλείας.
 • Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
 • Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.

Προσέξτε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!

Ειδικές περιπτώσεις εγκατάστασης Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής

Η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής (στα πλαίσια του συστήματος C4I που προμηθεύτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) μόνο για το σκοπό διαχείρισης της κυκλοφορίας και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Αντίθετα, η Αρχή απέρριψε την αίτηση του Υπουργείου για προέκταση της λειτουργίας του εν λόγω κλειστού κυκλώματος για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της τελευταίας απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Για περισσότερα δείτε τις παρακάτω Αποφάσεις και τα Δελτία Τύπου της Αρχής:

Κάμερες ασφαλείας - Fort security

 • Απόφαση 28/2004: Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

  της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.

 • Απόφαση 63/2004: Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού

  Αττικής.

 • Απόφαση 39/2006: Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού

  Αττικής.

 • Απόφαση 57/2006: Κυρώσεις στην ΕΛΑΣ για μη συμμόρφωση με τις

  προϋποθέσεις λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

 • Δελτίο Τύπου 01/11/07: Σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
 • Δελτίο Τύπου 19/11/07: Παραίτηση Προέδρου και μελών της Αρχής.
 • Δελτίο Τύπου 20/11/07: Παραίτηση μέλους της Αρχής.

2. Τράπεζες – Εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών

Στην περίπτωση των τραπεζών, η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 46/2009, με την οποία τροποποιούνται η Απόφαση 40/2001 και η Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δύνανται να διατηρούν τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45 ημερών. Αν κατά το χρονικό διάστημα αυτό καταγραφούν περιστατικά οργανωμένης οικονομικής απάτης ή αμφισβήτησης οικονομικής συναλλαγής, τα σχετικά τμήματα των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος δύναται να διατηρηθούν για επιπλέον 30 ημέρες, εφόσον το αρχικό χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για τη διερεύνηση των περιστατικών αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται διατήρηση των δεδομένων πέραν των ανωτέρω οριζομένων χρονικών διαστημάτων μόνο με ειδική άδεια της Αρχής.

3. Ξενοδοχεία

Η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων κρίνεται κατά περίπτωση. Η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 84/2002 που θέτει κάποιους γενικούς όρους σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε ξενοδοχεία. Σε σχετικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την Αρχή οι χώροι στους οποίους κατά κανόνα έχει απαγορευτεί η τοποθέτηση καμερών είναι οι εξής:

 • Χώροι εστίασης (Καφετερία/εστιατόριο/μπαρ) εκτός των ταμείων.
 • Είσοδοι-έξοδοι κλιμακοστασίων ανά όροφο (εφόσον υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες στις εισόδους του ισογείου και του γκαράζ).
 • Χώροι αποδυτηρίων προσωπικού.
 • Εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από δρόμους, κατοικίες.
 • Γενική περιοχή πισίνας.

4. Νοσοκομεία – Ψυχιατρικές κλινικές

Στη γενική περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων όπου ενδέχεται να γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, όπως π.χ. τα δωμάτια των ασθενών, οι χώροι αναμονής εξωτερικών ιατρείων, κ.α.

Η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους μπορεί να επιτραπεί μόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία της ζωής των ασθενών, όπως π.χ. σε ειδικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών, όπου μετά από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας και επιτόπιο έλεγχο της Αρχής είναι δυνατό να χορηγηθεί σχετική άδεια με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

5. Κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών – Ενιαίοι χώροι στάθμευσης

Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
 • Οι κάμερες ασφαλείας δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.
 • Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.
 • Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες.

Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες ασφαλείας εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.

6. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους εργασίας

Σύμφωνα με την Απόφαση 115/2001 της Αρχής απαγορεύεται η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων.

Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Παρακάτω είναι ο ενδεικτικός κατάλογος των προϊόντων που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας:

Share on Facebook
Share on LinkedIn
Post on Twitter
SIGMA EOS-DVS20-70

SIGMA EOS-DVS20-70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έγχρωμη κάμερα 1/3” εξωτερικού χώρου. Αισθητήρας Sony Effio-E + 673CCD και 24 υπερυθρα LED Ανάλυση: 650 ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION Z-36S

PROVISION Z-36S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PTZ ULTRA-Z x36 optical zoom / x12 digital zoom 550 TVL, SONY FCBEX490EP Preset speed of 400°/Sec Preset ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION I2-370DIS36(RC)

PROVISION I2-370DIS36(RC)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Λειτουργία Day / night Ορατή IR απόσταση 20m Δυνατότητα να γίνει αδιάβροχη Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι Ο βραχίονας ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION DA-322CSVF ANTI-VANDAL VARI-FOCAL

PROVISION DA-322CSVF ANTI-VANDAL VARI-FOCAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ANTI-VANDAL VARI-FOCAL Vari Focal 2.8-12/ 4~9mm lens Μηχανισμός 3 αξόνων Όμορφος σχεδιασμός και συμπαγής Εύκολη εγκατάσταση IR CUT FILTER 1/3 ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION DX-425CS(BJ) STANDARD

PROVISION DX-425CS(BJ) STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1/4 SONY CCD Ανάλυση 420 TVL Auto White Balance 3.6mm ευρυγώνιος φακός Για εσωτερικούς χώρους IR CUT FILTER Συμπαγής και ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION DI-360CSAS

PROVISION DI-360CSAS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DOME IR 4~9mm Auto sync. lens Day &night function, 25m IR Distance Ανάλυση 650TVL 2D-DNR ATR (Adaptive Tone Reproduction) OSD ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION I1-325CS INFRA RED

PROVISION I1-325CS INFRA RED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INFRA RED 10M Λειτουργία day / night 12 IR Leds Ορατή απόσταση στα 0 Lux σκοτάδι (IR ...

Περισσότερες πληροφορίες...
PROVISION I3-360CSAS

PROVISION I3-360CSAS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 25 m. INFRA RED Εξωτερικού χώρου day/night 1/3 Sony ICX639BK ...

Περισσότερες πληροφορίες...
HIKVISION DS-2CE5582P(N)-VFIR3

HIKVISION DS-2CE5582P(N)-VFIR3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έγχρωμη κάμερα VARI-FOCAL 40m IR Με βάση 3 AXIS IP66, AGC, BACKLIGHT COMPENSATION

Περισσότερες πληροφορίες...